WYKŁADY SPECJALNE
Przeznaczone dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich

K1: Elementy fizykochemii ciała stałego (15 godz.)
prof. R. Bacewicz (PW), prof. J. Garbarczyk (PW)
Wiązania w ciałach stałych i ich wpływ na właściwości fizyczne tych ciał. Krystaliczne ciała stałe. a) kryształy idealne, b) defekty w kryształach. Amorficzne ciała stałe. Nanokryształy i kwazikryształy. Elektrony w krysztale - pasma energetyczne: metale, półprzewodniki i izolatory, masa efektywna, dziura jako nośnik prądu. Własności elektronowe związane z defektami. Półprzewodniki: koncentracja nośników w półprzewodniku, , złącze p-n, , złącze metal-półprzewodnik, heterostruktury, absorpcja światła - efekt fotoelektryczny i fotowoltaiczny. Kwantowe struktury półprzewodnikowe i ich zastosowania: studnia kwantowa, supersieci, druty i kropki kwantowe, laser półprzewodnikowy, modulator optyczny. Podstawy nadprzewodnictwa: nieznikające prądy, efekt Meissnera, pary Coopera, złącze Josephsona, efekty Josephsona.
Poniedziałki, godz. 14:15 - 16:00, Sala 113 Gmach Fizyki PW. Pierwszy wykład 8.04.2002.

K2: Termodynamika równowagowa i nierównowagowa w technice (20 godz.),
prof. J. Sado (PW), prof. S. Sieniutycz (PW)
"Czy mikroskopowy opis materii jest przydatny?" Elementy termodynamiki statystycznej: Opis mikroskopowy - charakterystyczne wielkości. Mikroskopowy opis gazów, cieczy i ciał stałych. Zespoły statystyczne Gibbsa. Entropia. Statystyki kwantowe i klasyczne. Suma stanów (funkcja rozdziału). Termodynamiczne funkcje stanu statystyki klasycznej. Zastosowanie statystyk kwantowych - promieniowanie, gaz fononowy i fotonowy. Równowaga w mieszaninach reagujących chemicznie. Teoria kinetyczna: Funkcja rozkładu. Hipoteza ergodyczna. Równanie kinetyczne Boltzmanna i jego własności. Mikroskopowa odwracalność i makroskopowa nieodwracalność. Elementy zachowań chaotycznych. Makroskopowe równania zachowania - związek z mechaniką płynów. Zderzenia podwójne. Przekroje czynne. Inne równania kinetyczne. Metody rozwiazywania równania kinetycznego. Funkcje materiałowe. Elementy teorii kinetycznej plazmy. Termodynamika nierównowagowa: Symetrie fizyczne i prawa zachowania. Bilanse energii, masy, pędu, energii wewnętrznej i entropii. Rola równania Gibbsa. Źródło entropii. Niezmienniczość i wyrażenia równoważne. Równania fenomenologiczne i symetrie Onsagera. Własności transformacyjne relacji symetrii. Stany stacjonarne. Wybrane ekstremalne i wariacyjne zasady teorii nierównowagowej. Limity termodynamiczne na produkcję i konsumpcję energii mechanicznej. Termodynamiczne funkcje Lapunowa (przykłady dla absorbera, suszarki oraz reaktora zbiornikowego z mieszaniem) i jakościowe własności trajektorii. Nieliniowa oporność chemiczna i dysypatywna dynamika reakcji (bio)chemicznych. Optymalizacja termodynamiczna przy zmiennych stanach wejściowych czynników sterujących.
Czwartki, godz. 16:15 - 18:00, Sala 213 Gmach Główny PW. Pierwszy wykład 4.04.2002.

K3: Wstęp do obliczeniowej biologii molekularnej (15 godz.)
prof. J. Tiuryn (UW)
Kwasy nukleinowe i białka. Centralny dogmat biologii, transkrypcja i translacja. Metody sekwencjonowania i historia poznawania genomów. Historia poznawania ludzkiego genomu. Podobieństwo sekwencji biologicznych. Tablice substytucyjne aminokwasów, biologiczne bazy danych i algorytmy heurystyczne przeszukiwania baz. Uliniowienie (alignment) wielu sekwencji. Sekwencjonowanie metoda śrutowania (shotgun). Mikromacierze DNA. Rearanżacje genomów. Przewidywanie struktury białek.
Wtorki, Piatki, godz. 16:15 - 18:00, Sala 213 Gmach Główny PW. Pierwszy wykład 26.03.2002.
Wykład na stronie: http://www.mimuw.edu.pl/~tiurynZapisy na wykłady:
Imię
Nazwisko
e-mail
 Wybierz wykład:     

Lista aktualnie zapisanych


Wykłady rozpocznš się w kwietniu po skompletowaniu grup uczestników